СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ “НОМІ”

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням засновника № 1

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ «НОМІ»

від «24» січня 2018 року

 

 

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ “НОМІ” (надалі “Фонд”) - це благодійна організація, зареєстрована відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, Закону України “Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, яка здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, та цим Статутом.

1.3. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Має: цивільну правоздатність, право набувати майнові та особові немайнові права та нести обов'язки (цивільну дієздатність), право на особисті немайнові права (право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції і т.д.), володіє інтелектуальною власністю, право від свого імені укладати договори, право бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді. Фонд може мати круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему,  торговельну марку (знак для товарів та послуг), фірмові бланки зі своїм найменуванням та іншими реквізитами, а також поточний, валютний та інші рахунки в установах банків. Фонд має свою символіку, емблему зі своїм найменуванням та інші атрибути, які не заборонені законодавством України. Символіка Фонду затверджується Загальними зборами учасників та реєструється в установленому законом порядку.

1.4. Найменування та місцезнаходження Фонду:

 1.4.1. Повне найменування Фонду:

 українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ “НОМІ”;

  1.4.2. Скорочене найменування Фонду:

 українською мовою – БО “БФ “НОМІ”;

  1.4.3. Місцезнаходження Фонду: Україна, 25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький. URL-адреса: http://nomi.org.ua/

1.5. Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією, тобто при здійсненні своєї діяльності не має на меті отримання прибутку.

1.6. Фонд засновано фізичними особами.

1.7. Фонд має самостійний баланс та діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.8. Фонд здійснює свою діяльність на основі цивільно-правових договорів з підприємствами, об’єднаннями, організаціями та установами різного правового статусу, а також громадянами.

1.9. Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

1.10. Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.11. Держава не несе відповідальності по зобов’язаннях Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов’язаннях держави.

1.12. Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об'єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність як в Україні, так і за її межами, а також мати інші права згідно із законом.

1.13. На працівників благодійних організацій поширюється законодавство про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

1.14. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і набувачів благодійної допомоги благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.

 

РОЗДІЛ 2. ЦIЛІ, МЕТА  ТА  СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI  ФОНДУ

 

2.1.  Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності на користь та в інтересах суспільства задля підвищення його інтелектуального, освітнього, культурного та загально духовного рівня. Фонд не відноситься до будь-якої політичної сили, партії, фракції, політичного угрупування. Фонд створено на принципах універсальності, рівності, свободи поглядів і не підтримує будь-яку державу, політичну силу та інші.

2.2. Фонд створюється з метою сприяння реалізації програм і заходів направлених на розвиток українського суспільства в сферах освіти, науки, культури та мистецтва.

2.3. Предметом діяльності Фонду є благодійна діяльність відповідно до його мети та завдань.

2.4.  Основними завданнями Фонду є:

- розвиток наукових, освітніх та культурно-мистецьких ініціатив, спрямованих на удосконалення професійних компетенцій та загально-духовний розвиток особистості;

- організація та подальша підтримка соціально-культурних, науково-освітніх, мистецьких та духовно-просвітницьких заходів;

- розробка програм, посібників, методичних рекомендацій, сценаріїв, проектів, буклетів та озвучування, освітлення, монтаж, відеозйомка конференцій, семінарів, курсів, тренінгів, концертів, культурно-мистецьких акцій, в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- запровадження електронної освіти, розробка електронного освітнього контенту, дистанційних курсів/тренінгів, розробка та підтримка навчальних систем керування контентом в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- створення умов для розвитку і розкриття наукового та творчого потенціалу талановитих особистостей в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- надання матеріальної та фінансової допомоги талановитим освітянам, науковцям та діячам культури та мистецтва;

- інформаційна підтримка освітніх, наукових та культурно-мистецьких ініціатив, програм, заходів та їх популяризацію у засобах масової інформації та мережі Інтернет;

- участь і проведення масових науково-педагогічних та культурно-мистецьких заходів міжнародного, всеукраїнського та обласних рівнів;

- співпраця із освітніми навчальними закладами, культурно-мистецькими установами та громадськими організаціями в межах України та за кордоном;

- розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координацію інноваційної діяльності, підтримку сучасних культурно-мистецьких акцій;

- розбудова єдиного інформаційно-освітнього та культурно-просвітницького простору регіону;

- благодійна допомога діяльності інших неприбуткових організацій, які беруть участь у благодійній, освітній, правопросвітницькій, правозахисній, науковій діяльності;

- сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури з метою пропагування благодійництва, здорового способу життя.

2.5. Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:

- розробляє та реалізує власні програми;

- залучає для їх реалізації спеціалістів;

- укладає договори;

- створює тимчасові творчі колективи;

- залучає кошти організацій та приватних осіб;

- засновує власні засоби масової інформації;

- з метою організації благодійної діяльності, виконання завдань та цілей Фонду, поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою задля популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства.

2.6. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

- залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземних валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

- самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;

- засновувати засоби масової інформації;

- надавати допомогу соціально незахищеним прошаркам населення, передусім, дітям, молоді, у т.ч. обдарованій молоді;

- організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;

- організовувати роботи волонтерів;

- виробляти друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фото продукцію, в тому числі сувенірну продукцію, та організовувати студії з метою здійснення благодійної діяльності відповідно до Статуту;

- надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

- надавати допомогу іншим благодійним організаціям, бути членом інших благодійних організацій;

- обмінюватися інформацією та фахівцями з відповідними організаціями закордонних країн;

- самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки в установах банків;

- популяризувати своє ім’я (назву) символіку;

- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

- організовувати відпочинок та оздоровлення громадян у спеціальних установах України і за її межами.

2.7. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов’язаний:

- забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

Форми здійснення благодійної діяльності Фонду. Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безкоштовне використання об’єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

- прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

2.8. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ 3. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

 

 3.1. Засновниками (учасниками) Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права), що поділяють програмні принципи та Статут Фонду, виконують рішення органів управління Фонду та приймають участь у його діяльності (надалі за текстом – «Учасники»).

      3.2. Всі засновники Фонду є його учасниками.

      3.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.

      3.4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу учасників Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та описаному нижче.

3.5. Фонд самостійно веде реєстр своїх учасників. Для учасників – юридичних осіб реєстр містить інформацію щодо повної̈ назви організації̈, її реєстраційного коду та юридичної адреси. Для учасників – фізичних осіб в реєстрі вказується повне ім’я особи, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків та адреса. Реєстр завіряється Директором Фонду та печаткою.

3.6. Рішення про прийняття в учасники Фонду, а також рішення про вихід з числа учасників Фонду приймається та ухвалюється Загальними зборами учасників Фонду.

Прийняття або вихід з числа учасників Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її письмової заяви на ім’я Директора Фонду.

Прийняття або вихід з числа учасників Фонду юридичної особи здійснюється на підставі рішення відповідного органу управління такої особи про вступ до або вибуття з числа учасників Фонду та офіційного листа з заявою на ім’я директора Фонду.

3.7. Загальні збори учасників Фонду можуть ухвалити рішення про прийняття фізичної або юридичної особи до складу учасників Фонду за умови, якщо відповідна особа:

●  Визнає положення установчих документів Фонду.

●  Визнає мету діяльності та завдання Фонду.

●  Сприятиме діяльності Фонду.

3.8. Учасники Фонду – юридичні особи – реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

3.9. Участь у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного учасника в наступних випадках:

● При недотриманні учасником статутних вимог Фонду.

● При несплаті вступного внеску або несплаті внесків учасників.

● Вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги.

● Вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду.

● Невиконання учасником Фонду своїх обов’язків.

● Бездіяльність щодо розвитку і діяльності Фонду, перешкоджання діяльності Фонду .

3.10. Засновник (учасник) Фонду має право:

●  Брати участь у статутній діяльності і заходах Фонду.

●  Отримувати звіти Фонду.

●  Брати участь у діяльності органів управління Фонду відповідно до його Статуту.

● Делегувати свої повноваження шляхом призначення представників на підставі відповідної довіреності на представництво інтересів. Представник учасника Фонду може бути постійним або призначеним на певний строк. Учасник Фонду має право будь-коли змінити або відкликати свого представника.

● Звертатися до органів управління Фонду з запитами стосовно його діяльності, отримувати усні та письмові пояснення.

●  Вільно припиняти участь у Фонді.

3.11. Учасники Фонду зобов'язані:

●  Виконувати вимоги Статуту і рішення органів управління Фонду.

●  Сприяти вирішенню цілей та задач Фонду.

●  Брати участь у встановленому порядку в заходах, які проводяться Фондом.

●  Не допускати дій, які дискредитують чи можуть дискредитувати Фонд, або завдають йому збитки.

●  Подавати на запит органів управління Фонду інформацію, необхідну для виконання його мети і статутних завдань.

● Популяризувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду.

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

  4.1. Для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління:

- Вищий орган управління –  Загальні збори учасників Фонду.

- Виконавчий орган Фонду – Директор Фонду.

- Контролюючі органи –  Наглядова рада Фонду.

 4.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які проводяться не рідше одного разу на рік, та є правомочними, якщо у них беруть участь більше ніж половина учасників Фонду.

 Позачергові Загальні збори учасників Фонду скликаються на вимогу не менше ніж двох третин учасників Фонду або на вимогу Наглядової ради.

 4.2.1. До компетенції Загальних зборів входить:

 - Внесення змін до Cтатуту;

 - Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) виконавчого органу;

 - Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію;

 - Визначення основних напрямів діяльності Фонду;

 - Затвердження благодійних програм;

 - Затвердження річних звітів.

 4.2.2. Рішення Загальних зборів учасників Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. За умови рівності голосів голос головуючого на засіданні вважається вирішальним.

 Якщо Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними зборами, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

 4.3. Виконавчий орган Фонду:

 4.3.1. Виконавчий орган Фонду є постійно діючим органом управління благодійної організації.

 4.3.2. Виконавчий орган Фонду є одноособовим – Директор. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

 4.3.3. Виконавчий орган діє від імені Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом та цим Статутом.

 4.3.4. Директор Фонду:

- Організовує і виконує поточну роботу Фонду;

- Забезпечує практичне виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду;

- Готує і подає на розгляд Загальних зборів учасників Фонду питання, що виникають у процесі діяльності Фонду;

- Розробляє нормативно-методичну та інструктивну документацію Фонду;

- Складає проекти річних кошторисів витрат коштів Фонду;

- Готує Загальним зборам учасників Фонду інформаційні матеріали про діяльність Фонду;

- Представляє Фонд у стосунках з державними органами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, органами місцевого самоврядування та об’єднаннями громадян;

- Укладає без довіреності від імені Фонду цивільно-правові угоди;

- Відкриває рахунки у банківських установах;

- Має право першого підпису документів;

- Приймає на роботу та звільняє працівників Фонду, визначає умови оплати їх праці;

- В межах своїх повноважень здійснює господарське управління майном та коштами Фонду;

- Виконує інші функції, що покладені на нього Загальними зборами учасників Фонду.

 4.3.6. Директор несе відповідальність за виконання програм і планів Фонду. На штатних працівників Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 4.4.  Контролюючі органи:

 4.4.1. Контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада чисельністю не менше трьох осіб, на чолі з Головою, які обираються терміном на п’ять років на Загальних зборах учасників Фонду, та підзвітна тільки їм. У разі якщо Фонд має не більше десяти членів, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами членів.

 4.4.2. Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік, і оформлюються протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.

 4.4.3. Рішення Наглядової ради є чинними, якщо за нього прогодувало більше половини членів ради.

 Наглядова рада:

- Контролює відповідність дій виконавчих органів Фонду, а також окремих її керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою Фонду і чинним законодавством України.

- Розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації до керівництва та виконавчих органів Фонду.

- Контролює порядок використання коштів та майно Фонду.

- Виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Фонду.

 

РОЗДІЛ 5. МАЙНО (АКТИВИ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

 

5.1. У власності Фонду може бути рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля а також майно, придбане на законних підставах.

5.2. Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його Статутним цілям та діючому законодавству.

5.3. Доходи (прибутки) або майно Фонду чи їх частина не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), членами Фонду, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

5.4. Доходи (прибутки) та майно Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

5.5. Джерела формування майна та коштів Фонду:

-  За рахунок внесків засновників (учасників) та інших благодійників.

-  За рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарувань, заповітів та інших внесків фізичних та юридичних осіб, наданих у грошовій та натуральній формах.

- Надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, як і від благодійників.

- Доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду.

- Благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах.

- Шляхом придбання за рахунок належних Фонду коштів, майна, транспортних засобів, продуктів харчування та матеріалів через систему торгівлі, у юридичних і приватних осіб ( в тому числі зарубіжних) за готівковий та безготівковий рахунок.

- Благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів;

- За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

      5.6. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

 

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ФОНД

 

6.1. Зміни, доповнення до Статуту Фонду шляхом викладення його в новій редакції вносяться за рішенням Загальних зборів учасників. Затверджена Загальними зборами учасників нова редакція Статуту Фонду реєструється у встановленому законом порядку. Нова редакція Статуту Фонду викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або Головою та секретарем зборів. Справжність підписів на Статуті не підлягає нотаріальному посвідченню.

6.2. Протоколи Загальних зборів учасників, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про Фонд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань викладаються у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками, уповноваженими ними особами або Головою та секретарем зборів. Справжність підписів на протоколах не підлягає нотаріальному посвідченню.

 

РОЗДІЛ 7. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

 

7.1. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, встановлених  Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

7.2. Правонаступниками Фонду у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

7.3. Припинення діяльності Фонду здійснюється у відповідності до чинного законодавства України. Рішення про ліквідацію Фонду приймається учасниками на Загальних зборах.

7.4. У разі припинення Фонду у результаті його ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи Фонду повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

РОЗДІЛ 8. ПІДПИС ЗАСНОВНИКА

 

Підпис керівника   БО “БФ “НОМІ”                                                                                                                       ___________