СТАТУТ

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ “НОМІ”

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням засновника № 1

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ, ОСВІТНІХ ТА МИСТЕЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ «НОМІ»

від «24» січня 2018 року

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЦIЛІ, МЕТА  ТА  СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI  ФОНДУ

 

2.1.  Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності на користь та в інтересах суспільства задля підвищення його інтелектуального, освітнього, культурного та загально духовного рівня. Фонд не відноситься до будь-якої політичної сили, партії, фракції, політичного угрупування. Фонд створено на принципах універсальності, рівності, свободи поглядів і не підтримує будь-яку державу, політичну силу та інші.

2.2. Фонд створюється з метою сприяння реалізації програм і заходів направлених на розвиток українського суспільства в сферах освіти, науки, культури та мистецтва.

2.3. Предметом діяльності Фонду є благодійна діяльність відповідно до його мети та завдань.

 

2.4.  Основними завданнями Фонду є:

 

- розвиток наукових, освітніх та культурно-мистецьких ініціатив, спрямованих на удосконалення професійних компетенцій та загально-духовний розвиток особистості;

- організація та подальша підтримка соціально-культурних, науково-освітніх, мистецьких та духовно-просвітницьких заходів;

- розробка програм, посібників, методичних рекомендацій, сценаріїв, проектів, буклетів та озвучування, освітлення, монтаж, відеозйомка конференцій, семінарів, курсів, тренінгів, концертів, культурно-мистецьких акцій, в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- запровадження електронної освіти, розробка електронного освітнього контенту, дистанційних курсів/тренінгів, розробка та підтримка навчальних систем керування контентом в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- створення умов для розвитку і розкриття наукового та творчого потенціалу талановитих особистостей в сферах освіти, науки, культури та мистецтва;

- надання матеріальної та фінансової допомоги талановитим освітянам, науковцям та діячам культури та мистецтва;

- інформаційна підтримка освітніх, наукових та культурно-мистецьких ініціатив, програм, заходів та їх популяризацію у засобах масової інформації та мережі Інтернет;

- участь і проведення масових науково-педагогічних та культурно-мистецьких заходів міжнародного, всеукраїнського та обласних рівнів;

- співпраця із освітніми навчальними закладами, культурно-мистецькими установами та громадськими організаціями в межах України та за кордоном;

- розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координацію інноваційної діяльності, підтримку сучасних культурно-мистецьких акцій;

- розбудова єдиного інформаційно-освітнього та культурно-просвітницького простору регіону;

- благодійна допомога діяльності інших неприбуткових організацій, які беруть участь у благодійній, освітній, правопросвітницькій, правозахисній, науковій діяльності;

- сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури з метою пропагування благодійництва, здорового способу життя.

 

2.5. Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:

 

- розробляє та реалізує власні програми;

- залучає для їх реалізації спеціалістів;

- укладає договори;

- створює тимчасові творчі колективи;

- залучає кошти організацій та приватних осіб;

- засновує власні засоби масової інформації;

- з метою організації благодійної діяльності, виконання завдань та цілей Фонду, поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою задля популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства.

 

2.6. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

 

- залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземних валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

- самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно до чинного законодавства України в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;

- засновувати засоби масової інформації;

- надавати допомогу соціально незахищеним прошаркам населення, передусім, дітям, молоді, у т.ч. обдарованій молоді;

- організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;

- організовувати роботи волонтерів;

- виробляти друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фото продукцію, в тому числі сувенірну продукцію, та організовувати студії з метою здійснення благодійної діяльності відповідно до Статуту;

- надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

- надавати допомогу іншим благодійним організаціям, бути членом інших благодійних організацій;

- обмінюватися інформацією та фахівцями з відповідними організаціями закордонних країн;

- самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

- відкривати рахунки в установах банків;

- популяризувати своє ім’я (назву) символіку;

- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

- організовувати відпочинок та оздоровлення громадян у спеціальних установах України і за її межами.

 

2.7. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов’язаний:

 

- забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку зі своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

Форми здійснення благодійної діяльності Фонду. Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безкоштовне використання об’єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

- прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

2.8. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством порядку.